Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Bleskovky

Tisk

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou v roce 2017

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vás seznámil s činnosti našeho sboru v Polance nad Odrou v roce 2017.
Po loňských mimořádných volbách nového výboru SDH nebylo lehké pro tento nový výbor, který tvořil asi 70% naprosto nových a nezkušených funkcionářů, vést náš sbor. Jak se mu to dařilo, tak to se dozvíte z mé zprávy. Po celý letošní rok se nový desetičlenný výbor snažil připravovat akce dle schváleného plánu práce a schváleného rozpočtu. Nejdříve nás čekalo spoustu práce na doplnění potřebné dokumentace a aktualizace v Evidenci a údajích našich členů, změny úseků a úsekářů a rovněž spoustu práce nám zabralo shromáždit materiály pro roční zápisy do Kroniky SDH, které nebyly provedeny za rok 2013, 2014, 2015 a 2016. Můžeme jen poděkovat slečně Lucii Holéczyové, že se jí to úspěšně podařilo a s její práci se dnes můžete seznámit na malé výstavce.  
Náš sbor má nyní 77 členů z toho 40 mužů, 21 žen a 16 dětí. Výbor se scházel 12x za měsíc s touto účastí: Antes 8x, Cága 11x, Cindler 6x, Holéczyová 12x, Janoušková 11x, Kotala 12x, Lukačíková 7x, Planka 12x, Švoch 5x, Výtisk 12x. Od srpna se muselo zasedání našeho výboru  uskutečňovat v prostorách Dělnického domu.
Rok 2017 jsme zahájili dvěmi úspěšnými akcemi a to Večerní bruslení s hasiči na rybníce pod zámkem. V měsíci lednu se také konala VVH okrsku kde, se zúčastnili dva zástupci našeho SDH. V měsíci únoru se uskutečnil zájezd na Pustevny. Tohoto zájezdu se zúčastnilo jen 33 lidí, z toho jen 10 našich členů. V tomto měsíci nám bylo sděleno zástupci úřadu městského obvodu, že rekonstrukce HZ začne v měsíci srpnu a je třeba do konce července vystěhovat všechny věci z HZ. Naši mladí hasiči se v tomto období scházeli 1x za týden a to v sále HZ. V našem sboru proběhla také soutěž PO očima dětí, která byla v měsíci březnu ukončena. Zúčastnili se ji žáci MŠ, ZŠ a rovněž i naší mladí hasiči.
Začátkem března se k nám donesla smutná zpráva a to, že nás navždy opustila dlouholetá a obětavá členka našeho sboru sestra Ludmila Sojková. Pohřbu se zúčastnilo 12 členů SDH i s Hasičským praporem.
Byla rovněž konečně doúčtována i kompletně doplacena soutěžní stříkačka, která stála celkem 130 000,- Kč. Celkově náš sbor stála 25 000,-Kč, na zbytek si soutěžní družstvo mužů sehnalo finance od sponzorů. V měsíci dubnu s touto stříkačkou také začalo sportovní družstvo aktivně trénovat požární útok, neboť začínaly soutěže v okolí a náš sbor se opět, a čím dál více některých z nich zúčastnil. Díky novému sportovnímu čerpadlu byly výsledky mnohem lepší než v minulých létech.
Duben pro nás také znamenal začátek brigádnických prací na stěhování HZ. Tyto akce trvaly až do měsíce září a zúčastnilo se jich jenom několik málo členů a členek našeho sboru i přesto, že drtivé většině členů byla doručena žádost na tyto brigády. Celkem při prozatímním stěhování bylo těmito několika členy odpracováno 190 hodin.  
V předvečer 1. května jsme se zúčastnili s naší technikou akce „Pálení čarodějnic“. Večer dále pokračoval v HZ při stavění máje a této akce se zúčastnilo 17 členů sboru.
Dne 27.5. jsme v HZ přivítali 8 členů výboru DHZ z naší družební obce Zliechov. Po posezení a seznámení s našimi členy výboru jsme je seznámili i s naší obcí. V podvečer proběhlo smažení vaječiny, které se mimo výbor SDH zúčastnili jen 4 členové našeho sboru a i delegace ze Slovenska.       
Dne 16. července se čtyři zástupci sboru zúčastnili oslav 110 výročí založení SDH Valašská Polanka, kde jsme jim předali upomínkový předmět. Dne 23. července provedli naši členové ukázku techniky a prodej občerstvení na Polanecké pouti. Při této akci pomáhalo 9 našich členů. Dne 27. července náš sbor uspořádal soutěž pro mladé hasiče v areálu Dělnického domu. Z důvodu špatně zvoleného termínu se této soutěže nezúčastnila žádná družstva. Proto alespoň naší mladí hasiči a jejich rodiče ukázali divákům co se naučili. Dne
12. srpna se 9 členů našeho výboru zúčastnilo soutěže v požárním sportu v družební obci Zliechov, kde jsme také soutěžili a docílili 5. místa. Po této akci jsme se seznámili s obcí Zliechova a jeho okolím. Dne 28. srpna proběhla soutěž mužů a žen na fotbalovém hřišti, které se zúčastnilo celkem 16 družstev. Naše soutěžní družstvo skončilo na 7. místě. Tady patří poděkování členům JSDH, kteří tuto soutěž pomohli připravit i přes to, že zasahovali
10 hodin u náročného zásahu a vrátili se z něj až v ranních hodinách.
Dne 2. září se uskutečnil jednodenní autobusový zájezd na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně a okolí, kterého se zúčastnilo celkem  49 lidí z toho 14 členů SDH. Tento zájezd měl jen samé pozitivní ohlasy. Dne 4.11. proběhl v jídelně Dělnického domu tradiční hasičský večírek s účastí 54 lidí a 28 členů. Zúčastnění se dobře pobavili a v bohaté tombole někteří vyhráli i živého kapra. Rovněž zde musíme poděkovat všem členům, kteří se na této akci podíleli. Během uplynulého roku byli ke třem našim jubilantům vyslání naši zástupci s dárkem.
Velice dobře a přehledně jsou vedeny naše webové stránky, na kterých se můžete aktuálně dozvědět o všech připravovaných akcích našeho SDH. Po významnějších akcích jsou tam zase aktuálně vkládány články i s fotografiemi.
Na úseku prevence bylo odpracováno 186 hodin při různých asistenčních hlídkách. Byly také aktuálně obměňovány naše dvě vývěsní skříňky na hasičské zbrojnici a u kina.
Již v měsíci říjnu se náš výbor začal připravovat na blížící se oslavy 125. výročí založení našeho SDH. Byl vybrán předběžný termín oslav, sestavoval se program oslav včetně finančního zabezpečení a rovněž se vytipovali aktivní členové SDH na udělení vyznamenání.

Zpracoval  Ondřej Cága

 
Pondělí, 17. Prosinec 2018

Design by: LernVid.com