Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Po celý rok 2020 se nově zvolený výbor i přes veškerá vládní opatření snažil připravovat na akce dle schváleného plánu práce a rozpočtu. Bohužel většina naplánovaných akcí byla z důvodu pandemie koronaviru úplně zrušena.

Členská základna našeho sboru opět klesla, a to na 60 členů, z toho bylo 34 mužů, 18 žen a 8 dětí. Nově zvolený desetičlenný výbor se v uplynulém roce sešel v sále hasičské zbrojnice celkem 10x s touto účastí: p. Antes 3x, p. Cága 10x, pí. Cágová 10x, p. Petr 9x, pí. Petrová 8x, p. Novotný 10x, p. Machů 5x, p. Gadula 2x, p. Planka 9x, sl. Padychová 3x. Slečna Padychová, pan Antes a pan Gadula opustili řady našeho výboru v měsíci červnu na vlastní žádost. Taktéž ke konci roku oznámil ukončení práce ve výboru pan Machů. Zbylým šesti členům výboru se tak musely funkce a povinnosti těchto čtyř odstupujících členů výboru přidělit.

Sedm členů sboru se zúčastnilo školení preventivních asistenčních hlídek konaného v Dělnickém domě. Tito členové následně provedli preventivní asistenční hlídky na pěti plesech.

V roce 2020 náš sbor požádal o finanční dotaci z Moravskoslezského kraje. V žádosti jsme byli úspěšní a získali jsme finanční dotaci 68 800 korun na nákup potřebného vybavení a na kulturní akce v hodnotě 87 100 korun. Dotace byla určena hlavně na nákup zahradního domku a jeho základny, hasičských stejnokrojů pro nové členy výboru, skládací lavice a stoly, rozkládací stan, dopravu na autobusový zájezd a další položky.

Na začátku loňského roku, dne 22. ledna, členové sboru připravili výroční valnou hromadu okrsku č. 4 v sále naší hasičské zbrojnice. Této výroční valné hromady se zúčastnilo 42 členů okrsku a 3 hosté. Po schůzi si všichni zúčastnění mohli prohlédnout naši nově zrekonstruovanou zbrojnici.

V měsíci únoru členové pan Kupka, pan Sýkora a pan Výtisk začali třídit archívní materiály našeho sboru. Toto třídění archiválií od roku 1932 zabralo 9 dnů a členové odpracovali 41 hodin. Archív je nyní uschován ve skladu velitele v popsaných archivních kartónových krabicích a je stále doplňován.

V měsících březnu a dubnu zasáhla fungování výboru a také sboru první vlna pandemie, a tak jsme byli nuceni zrušit akce pálení čarodějnic a stavění máje. Dále neproběhlo zajištění měsíce požární ochrany a námětové cvičení na základní školu.

Dne 3. července se zúčastnilo 6 členů s praporem pohřbu dlouhodobého člena našeho sboru pana Antonína Fešara.

Dne 4. července sbor uspořádal sběr starého kovového odpadu. Této akce se zúčastnilo 8 členů, která trvala 4 hodiny, a bylo nasbíráno 2 740 kg v ceně 6 330 korun. Zde patří velké poděkování panu Martinu Múčkovi, který zapůjčil traktor s vlečkou.

Setkání hasičských praporů proběhlo 11. července v Kulturním domě ve Vratimově, kterého se zúčastnili i 3 členové našeho sboru.

V červenci byl našemu sboru poskytnut dar v podobě mokro-suchého vysavače od firmy KARCHER v hodnotě 12 500 korun, který poslouží také v činnosti jednotky sboru.

Plánované smažení vaječiny pro změnu zhatilo špatné počasí a akce se nekonala. Proto starostka SDH navrhla uspořádat letní hasičský večírek za hasičskou zbrojnicí. Tato akce proběhla 22. srpna a zúčastnilo se 32 osob, z toho 24 členů sboru. Večírek se vydařil i přes náhlý déšť, kdy se vše muselo přesunout do garáže hasičské zbrojnice. V tombole bylo připraveno dvacetikilové sele a sud piva.

Soutěž v požárním útoku 2020Díky utlumení pandemie bylo možno realizovat soutěž mužů a žen v termínu 19. září. Této soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev, a to 7 mužských a 3 ženská. Soutěž proběhla již tradičně v areálu Dělnického domu.

V roce 2020 slavilo v našem sboru šest jubilantů. Dvěma byla předána blahopřání, dva jsme navštívili s dárkovým košem a dvěma jsme popřáli na výroční valné hromadě, neboť pandemie nám zabránila je navštívit doma.

Po zbytek roku jsme nemohli uskutečnit žádné plánované akce kvůli zhoršující se situaci s pandemií. Plánovali jsme akce jako drakiádu, autobusový zájezd na Slezskou Hartu spojený s jízdou lodí a návštěvou pivovaru Hasič v Bruntále, dále tradiční hasičský večírek a návštěvu hasičů ve Zliechově. V dalším roce doufáme, že se situace uklidní a veškeré zrušené akce si nahradíme.

Velice dobře a přehledně byly vedeny naše webové stránky, na kterých jste se mohli dozvědět o všech připravovaných akcích našeho SDH. O významnějších akcích byly na naše internetové stránky vkládány aktuální články i s fotografiemi. Zřídili jsme i nové facebookové stránky, kde byly také vkládány veškeré aktuality.

Na úseku prevence bylo odpracováno 104 hodin při různých asistenčních hlídkách, byly také zasílány články do Polanského zpravodaje a pravidelně byly aktualizovány i obě vývěsní skříňky u kina a před hasičskou zbrojnicí.

Náš sbor měl v roce 2020 celkem 8 dětí. Z důvodu věkového rozdílu našich dětí a rozdělení do družstev mladších a starších žáků, děti docházely na pravidelně schůzky do sousedního sboru ve Svinově, kde hostovaly a doplňovaly soutěžní družstva složené z dětí ze Svinova a Polanky. Těchto schůzek se účastnili i naši vedoucí. Mládež se zúčastnila několika soutěží například v Michálkovicích, Vratimově a podzimního branného závodu.

Den dětí 2020V měsíci červenci proběhly oslavy Dne dětí, a to formou jednodenního výletu do pražské zoologické zahrady s malou prohlídkou Prahy. Výletu se zúčastnilo všech 8 dětí a doprovázeli je 4 dospělí. V brzkých ranních hodinách vyjeli vlakem z nádraží Ostrava-Svinov směr Praha. Do Prahy dorazili kolem 10. hodiny a putovali MHD do ZOO. Prohlídka trvala 5 a půl hodiny a viděli mnoho krásných zvířat. Po dokončení prohlídky si prošli Prahu a postupně se dostali až na hlavní nádraží, odkud jejich cesta pokračovala až domů. Někteří si z výletu odváželi i netradiční suvenýr v podobě sloního trusu v kbelíku.

Rok 2020 byl pro konání schůzek a soutěží dosti náročný, a to z důvodů vládních nařízení. Avšak scházeli se, co to jen šlo.

Zásahová jednotka v Polance čítala na konci roku 17 registrovaných členů, kteří měli sepsanou Dohodu o členství s ÚMOb v Polance. Dva členové sboru, a to pan Mudra a pan Stryk, byli zařazeni do jednotky po absolvování potřebných základních školení. Jednotka se v roce 2020 sešla 7x na odborné přípravě, kde byla proškolena povinná témata pro rok 2020. V druhé polovině roku probíhala školení členů jednotky formou samostudia a byly jim dodány potřebné materiály ke studiu. Speciální odborné přípravy se rovněž zúčastnili velitelé, kteří poprvé absolvovali tuto odbornou přípravu formou e-learningu přes internet. Všechny výkazy o účasti členů na školení byly uloženy u velitele jednotky.

Letošní rok byl značně omezen jak pro odbornou přípravu, tak i pro tu praktickou kvůli celosvětové pandemii viru SARS-CoV-2. Členové naší jednotky se proto zapojili k pomoci zvládnutí této krize. Prováděli desinfekci pomocí ozónu ve škole a školce. Jeden člen, a to pan Kotala, se jako dobrovolník zúčastnil plošné desinfekce v domově pro seniory v Porubě.

Zásahová vozidla Tatra a Mercedes-Benz byly stále v perfektním stavu. Drobné opravy a údržbu na vozidlech si prováděli naši strojníci sami.

Při jízdě k požáru dne 14. srpna bylo vozidlo Tatra poškozeno o zábradlí mostu. Poškozen byl blatník, pravá skříň a zadní pneumatika. Nehodu řešila Policie ČR a náš strojník dostal menší blokovou pokutu za poškození zábradlí. Poškozené vozidlo bylo následně převezeno do firmy THT Polička, kde bylo opraveno na náklady pojišťovny. Po 14 dnech bylo vozidlo opraveno a připraveno k ochraně obyvatel obce.

Dne 27.11. 2020 byla provedena inventarizace majetku zapůjčeného Hasičským záchranným sborem naší jednotce. Tato inventarizace byla v roce 2020 uskutečněna netradičně, a to zaměstnanci úřadu městského obvodu a opět z důvodu pandemie. Inventarizace byla provedena pečlivě a úspěšně bez nalezených závad.

V roce 2020 zasahovala jednotka SDH Polanka celkem u 52 událostí:

 

 • 10.02. Stará Bělá, ul. Proskovická, odstranění spadlého stromu,
 • 20.02. Polanka, odstranění úmyslně naříznutého stromu,
 • 26.03. Polanka, ul. U Cihelny 874/14, požár v kotelně,
 • 29.03. Polanka, ul. K Pile 215/5, pomoc při zvednutí osoby ze země,
 • 06.04. Polanka, požár klestí,
 • 18.05. Polanka, ul. Hraničky 1215/8a, odchyt kuny v RD,
 • 31.05. Polanka, ul. Za humny 1145/14, protlačení kanalizace, voda ve sklepě,
 • 18.06. Stará Bělá, ul. Mitrovická, zaplavená komunikace,
 • 18.06. Nová Bělá, ul. Na Šancích 346/57, čerpání zatopeného sklepa,
 • 18.06. Stará Bělá, ul. Želivského 254/17, čerpání zatopeného sklepa,
 • 18.06. Nová Bělá, ul. Na Šancích 615/95, ucpaný kanál,
 • 18.06. Stará Bělá, ul. Starecká 946/18, čerpaní vody z laguny,
 • 19.06. Polanka, monitoring Polančice,
 • 21.06. Polanka, monitoring Polančice,
 • 21.06. Polanka, ul. Hraničky 717/25, odstranění stromu přes komunikaci,
 • 21.06. Polanka, ul. Boženy Němcové 687/18, čerpání zatopeného sklepa,
 • 26.06. Polanka, monitoring Polančice,
 • 27.06. Polanka, ul. Nábřežní 994/2, čerpaní vody,
 • 27.06. Polanka, ul. Nábřežní 1050/8, čerpaní vody,
 • 27.06. Polanka, monitoring Polančice,
 • 29.06. Polanka, monitoring Polančice,
 • 05.07. Polanka, ul. Anny Letenské 600/25, odchyt mladých káčat z kanálu,
 • 12.07. Polanka, Hraničky, pokácení nalomeného stromu,
 • 19.07. Polanka, monitoring toku Polančice, 2. povodňový stupeň,
 • 20.07. Polanka, monitoring toku Polančice, 2. povodňový stupeň,
 • 22.07. Polanka, ul. Jaromíra Šámala 914/9, likvidace bodavého hmyzu,
 • 04.08. Polanka, ul. Jana Zrzavého 611/3, likvidace bodavého hmyzu,
 • 07.08. Polanka, ul. Anny Letenské, zahrádkářská kolonie, likvidace bodavého hmyzu,
 • 07.08. Polanka, ul. Oldřicha Stibora 424/14, likvidace bodavého hmyzu,
 • 13.08. Polanka, ul. Čechova 744/1, likvidace bodavého hmyzu,
 • 14.08. Polanka, ul. Za Strouhou, požár komunálního odpadu,
 • 18.08. Polanka, monitoring Polančice,
 • 18.08. Polanka, ul. Jarmily Glazarové 1068/11, likvidace bodavého hmyzu,
 • 18.08. Polanka, ul. Jaroslava Štorkána 378/3, likvidace bodavého hmyzu,
 • 24.08. Polanka, ul. Do Polí 1008/11, likvidace bodavého hmyzu,
 • 25.08. Polanka, ul. Ostravská 1198, požár sena,
 • 18.08. Polanka, ul. 1. května 306/110, likvidace bodavého hmyzu,
 • 01.09. Polanka, monitoring toku Polančice,
 • 07.09. Polanka, monitoring toku Polančice,
 • 26.09. Polanka, monitoring toku Polančice,
 • 02.10. Polanka, monitoring toku Polančice,
 • 02.10. Polanka, ul. U Studánky, čerpání vody,
 • 04.10. Polanka, ul. Svinovská, odstranění stromu přes komunikaci,
 • 04.10. Polanka, ul. U Studánky, čerpání vody,
 • 12.10. Polanka, ul. 1. května, odstranění stromu z pilíře mostu přes Odru,
 • 13.10. Polanka, monitoring toku, Polančice 3. povodňový stupeň,
 • 16.10. Polanka, ul. U Studánky, odstranění vyvráceného stromu přes komunikaci,
 • 03.10. Polanka, ul. U Rybníčku 1148/67, uvolněná střešní krytina,
 • 14.10. Polanka, ul. Nábřežní 1073/9, čerpání zatopeného sklepa,
 • 16.10. Polanka, ul. Zákoutí 17/5, čerpání zatopeného sklepa,
 • 16.10. Polanka, ul. Heleny Malířové 617/5, čerpání zatopeného sklepa,
 • 07.12. Polanka, ul. Malostranská 134/6, požár sazí v komíně.

Povoděň 2020Největší povodně zasáhly Polanku ve dnech 26. až 27. června, kdy Polančice dosáhla extrémní povodně. Výška hladiny byla 257 cm a průtok 21,4 m3 za vteřinu. Jednotka prováděla monitoring toku a čištění koryta toku od naplavenin. Po opadnutí hladiny jednotka provedla čerpání vody ze sklepů a lagun a následné čištění komunikací od naplavenin. Povodní se zúčastnilo 9 členů jednotky a 4 dobrovolníci. Tento zásah trval nepřetržitě 26 hodin. Všichni zúčastnění a mladí házenkáři zřídili pytlovací stanoviště v místním zemědělském družstvu, kdy napytlovali celkem 250 pytlů s pískem. Jednotka poté provedla jejich rozvoz na zasažená místa.

Ve dnech 13. až 16. října jednotka opět bojovala s velkou vodou v Polance. Polančice dosáhla 3. povodňového stupně s výškou hladiny 227 cm a průtokem 9 m3 za vteřinu. Události se zúčastnilo 7 členů jednotky, jeden člen sboru a 3 dobrovolníci. Tento zásah trval celkem 63 hodin. Bylo opět zřízeno pytlovací stanoviště v prostorách družstva, kdy pan Milan Franek sehnal i v nočních hodinách písek k pytlování. S pomocí mladých házenkářů bylo napytlováno 360 pytlů s pískem.

Na požádání starosty obce a pracovníků ÚMOb v Polance byla jednotka celý rok připravena řešit i události mimo zásahové činnosti, jako kácení a ořezy problémových stromů a dále požární asistence při kulturních akcích v Polance. Členové jednotky také prováděli zalévání nového výsevu trávy na hřišti v Janové, a to v měsících květnu a červnu, v období velkého sucha. Této činnosti se zúčastnilo 7 členů, vždy po dvou, celkem 22x, přičemž jedno zalévání jim zabralo asi 2 hodiny. Celkem bylo použito přibližně 190 m3 studniční vody z podzemních nádrží za základní školou.

Odborná příprava členů jednotek obcí, takzvaná Ostravská rallye, byla pro rok 2020 zrušena, aby nebyli členové jednotek zbytečně ohroženi pandemií.

Jednotka v průběhu roku provedla i menší brigádnické práce na údržbě vozidel, technických prostředků a v hasičské zbrojnici.

Čerpání rozpočtu v roce 2020 bylo ovlivněno krizovým stavem vyhlášeným kvůli pandemii viru SARS-CoV-2. Z tohoto důvodu nemohla být uskutečněná většina akcí, což se projevilo v příjmech i výdajích. Výroční valná hromada a tomu předcházející vyhodnocení aktivních členů musely být odloženy do příštího roku. Odložení těchto akcí znamená, že plánovaný výdaj 2 000,- Kč bude až v následujícím roce a projeví se až v rozpočtu za rok 2021. Ve výsledku tak náš sbor zakončil rok 2020 s finanční ztrátou 13 366,69 Kč. Oproti tomu se zvýšila majetková hodnota sboru o 90 000,- Kč.

Jiří Petr

 
Pondělí, 22. Červenec 2024

Design by: LernVid.com