Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

Hasičská abeceda


Požár: požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Dopravní nehoda: zásah jednotky PO u mimořádné události v dopravě - kolize dopravních prostředků, které vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidaci následků dopravní nehody. Zásah na dopravní nehodu s následným požárem se považuje jako "požár".

Živelní pohroma: zásah jednotky PO z důvodu mimořádné události následkem škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení, apod.

Únik nebezpečné chemické látky: zásah jednotky PO při mimořádné události spojené s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek.

Únik ropného produktu (olejová havárie): zásah jednotky PO u mimořádné události s únikem výhradně ropných látek (benzínů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek s provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako "dopravní nehoda".

Technická havárie: zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo živelní pohromu), např. destrukce objektu.

Technická pomoc: zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologickou pomoc a dopravní nehodu, např. vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, odstranění překážek z komunikací i jiných prostor, otevírání uzamčených prostorů, likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů, apod., odvětrání prostor, záchranu osob a zvířat, čerpání, uzavírání a navážení vody, asistence při hledání nástražného systému, provizorní nebo jiné opravy, vyprošťování předmětů, osob (mimo prací na vodě), měření koncentrací nebo radiace.

Technologická pomoc: zásah jednotky PO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků.

Ostatní pomoc: zásah jednotky PO, který nelze definovat jako technickou havárii, technickou nebo technologickou pomoc, např. odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací aj.

Radiační havárie a nehoda: zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření.

Planý poplach: zásah jednotky PO vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události jednotce PO, které se nepotvrdily.

 
Pondělí, 22. Červenec 2024

Design by: LernVid.com