Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Tisk

HISTORIE NAŠEHO SBORU

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Polanka n. O.  v létech 1990 - 2002

Po listopadové revoluci v roce 1989 došlo ve Svazu požární ochrany k přejmenování organizace na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zároveň byl změněn spolkový znak. Vrátili jsme se o 40 let zpět ke starým názvům a oslovování. Naše organizace se opět jmenuje Sbor dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou.

Na začátku roku 1990 má náš sbor 99 mužů a 45 žen. Složení výboru SDH zůstává stejné z roku 1988.

V roce 1990 se činnost v našem sboru odvíjela z plánu práce. Byla vyměněna siréna na střeše hasičské zbrojnice, prováděly se preventivní prohlídky ve 885 obytných budovách a jedné drobné provozovně. Rok 1990 byl také nejbohatší na kulturní akce, a to např. hasičský ples, oslavy MDŽ, zájezd na Pustevny, účast při oslavách osvobození Polanky, oslavy 1. máje, které již byly jiné než v předešlých létech, oslavy MDD, třídenní autobusový zájezd do Bratislavy a Vídně a rybí hody. I tato bohatá činnost SDH nepomohla k udržení členské základny, kdy spousta členů již "zadarmo" nic nechtěla dělat.

Z tohoto důvodu v roce 1991 se členská základna zmenšila na 83 mužů a 34 žen. V srpnu proběhla větší rekonstrukce naší hasičské zbrojnice. Byl proveden nátěr oken a střechy, byly vyměněny okapové svody. Byly prováděny také úpravy na našem cvičišti. Naši členové se opět zúčastňovali různých kulturních akcí a rovněž 14 uniformovaných členů SDH se zúčastnilo prvomájového průvodu, který byl v naší obci již naposled. znak SDH

Celý rok 1992 byl věnován přípravě oslav 100 let založení SDH v Polance. Připravovaly se publikace, vlaječky, upomínkové předměty, ocenění a spousta dalších drobností. Na budovu hasičské zbrojnice byl připevněn velký sádrový hasičský znak, který dlouho ležel na půdě MNV. Opravu a nátěr znaku provedl pan Josef Bílý se svým synem Zdeňkem.

V roce 1993 celý náš sbor oslavil 100. výročí založení SDH v Polance. Oslavy byly třídenní a byly až do posledního puntíku pečlivě připraveny. Při těchto oslavách nás navštívili i hasiči z družební obce Zliechov. Na slavnostní valné hromadě převzali ocenění aktivní členové a mezi nimi byl vyznamenán medailí za věrnost 70 let v SDH p. Vladislav Dobeš. Delegát z ÚV SH ČMS z Prahy předal našemu sboru nejvyšší hasičské vyznamenání,  a to " Čestný praporČestný prapor", a tímto ocenil naši dlouholetou práci. Z důvodu prodeje pozemků místním podnikatelům nám v tomto roce ÚMOb v Polance odebral cvičiště, a tak sbor i zásahová jednotka přišla o velmi potřebné zázemí.

V roce 1993 se naše delegace SDH zúčastnila dvoudenních oslav 70 let založení sboru ve Zliechově.

V roce 1994 se opět naše členská základna zmenšila na 77 mužů a 33 žen. Činnost zásahové jednotky se zlepšila díky uzavřeným dohodám s ÚMOb v Polance, které pevně stanovily povinnosti i odměny členům v jednotce. Během praktického výcviku jednotky na louce u řeky Odry byla poskytnuta předlékařská pomoc a pomocí radiostanice byla povolána rychlá lékařská pomoc pro občana s těžkým úrazem po zásahu elektrickým proudem. V srpnu jsme oslavili s přáteli ze Zliechova 35. výročí družby.

Rok 1995 byl obdobný jako roky předešlé. Provedli jsme 508 preventivních prohlídek obytných budov a 50 objektů drobných provozoven. Stav členské základny se zmenšil na 69 mužů a 29 žen. Z kulturních akcí byla nejvýznamnější účast na oslavách 50. výročí osvobození Polanky, kterých se opět zúčastnila i delegace ze Zliechova.

V roce 1996 zůstalo složení výboru SDH stejné. Byly opět prováděny preventivní prohlídky ve zbývajících 497 obytných budovách a v 50 drobných provozovnách. Po dlouhé době jsme provedli autobusový zájezd do vinných sklípků na jižní Moravě s návštěvou hradů a zámků. Dvakrát byla provedena pracovníky Hasičského záchranného sboru v Ostravě kontrola akceschopnosti zásahové jednotky.

Největší událostí roku 1997 byly červencové povodně, které nikdo z našich členů i občanů Polanky ještě nikdy nezažil. Povodeň začala 6.7. 1997 a trvala až do odstranění následků dne 26.7. 1997, kdy si mohlo 18 našich členů konečně oddechnout. Podrobná činnost zásahové jednotky je uvedena v samostatném vyhodnocení v Kronice sboru. Ve výboru SDH nastala jedna změna, kdy odstoupil z funkce velitel SDH a tato funkce nebyla obsazena.

Námětové cvičeníV roce 1998 náš sbor oslavil 105. výročí založení. Oslavy začaly velkým námětovým cvičením na objektu Družstva vlastníků a večer jsme přivítali delegaci ze Zliechova. Druhý den jsme navštívili s našimi hosty Ostravu a okolí a večer proběhla slavnostní valná hromada. Naší zásahové jednotce byla nabídnuta nová technika CAS K25 - Liaz, jenže pro svou výšku ji nebylo možno umístit do garáže. Proto po dohodě s ÚMOb v Polance byla v březnu zahájena v Ostravě ojedinělá rekonstrukce garáže, která spočívala ve snížení podlahy jednoho stání garáže o půl metru. Slavnostní otevření požární zbrojniceDne 14.8.1998 za účasti nejvyšších ostravských hasičských i obecních představitelů byla hasičská zbrojnice slavnostně otevřena a spolu s ní byla ředitelem Hasičského záchranného sboru v Ostravě předána nová technika CAS K25 - Liaz.

V roce 1999 měl náš sbor zatím nejméně členů, a to 90. Složení výboru SDH bylo pouze pětičlenné. Bylo provedeno vymalování celé HZ. V srpnu byly uskutečněny oslavy 40 let družby Polanka - Zliechov. Do Polanky přijeli naši hosté autobusem a po dlouhé době ve větším počtu. Jejich družstvo se zúčastnilo i pohárové soutěže okrsku č. 4. Slavnostní valná hromada byla ukončena nádherným ohňostrojem firmy RAPPA. Zásahová jednotka zasahovala celkem u 11 případů. Tento značný počet výjezdů byl dán i tím, že naší jednotce bylo přiděleno 8 kusů Pagerů (pípátek).

V průběhu roku 1999 byla převzata z generální opravy zásahová vozidla Avia i Liaz, kdy jejich vybavení se rovnalo i profesionálním jednotkám. SDH připravoval i tradiční kulturní akce, jako např. ples, lyžařský zájezd, předváděcí akce, večírek v hasičské zbrojnici. Dále byly prováděny brigády i sběr šrotu, besedy a podobně.

V roce 2000 po výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor SDH v počtu 9 členů a byla již obsazena funkce velitele SDH. Změnila se i tříčlenná kontrolní a revizní rada. Byl zpracován plán práce, který byl dodržován a pravidelně vyhodnocován. Největší kulturní akcí byl srpnový autobusový zájezd členů SDH do Zliechova. V SDH začal dobře pracovat kolektiv mladých hasičů - dorostenců, kteří se učili ovládat hasičskou techniku. Členská základna se zvýšila na 103 členů.

V roce 2001 byla kulturní a společenská činnost sboru obdobná jako v minulých létech. Členové se začali častěji zapojovat do akcí, které náš sbor pořádal. Členové zásahové jednotky provedli nátěr střechy na zbrojnici a spoustu dalších menších údržbářských prací v budově. V červnu jsme oslavili narozeniny našeho bývalého starosty pana Františka Sojky a předali jsme mu titul "Čestný starosta SDH". Při tomto životním jubileu byl pan Sojka navržen na udělení nejvyššího titulu v požární ochraně, a to "Zasloužilý hasič", který mu byl jako prvnímu z našeho sboru udělen a předán na výroční valné hromadě. Bohužel v tomto roce zemřel náš dlouholetý člen pan Viktor Neuvirth, který prošel snad všemi funkcemi na úrovni sboru, okrsku a okresu od roku 1927, kdy se stal členem sboru. Zásahové jednotce byly přiděleny ochranné prostředky v celkové částce asi 35 000,- Kč na jednoho hasiče.

Již na začátku roku 2002 jsme začali připravovat oslavy 110 let založení sboru. Byly určeny jednotlivé komise pro přípravu oslav, vypracovali jsme seznam členů pro různá ocenění a vyznamenání, začínal se připravovat tento Almanach, rozpočet, sháněli se sponzoři. Bylo nutno zajistit spoustu dalších věcí, které všem členům výboru zabraly spoustu času. Koncem listopadu jsme navštívili v Děhylově paní Wasilku Pistovčák, u které jsme si nechali zhotovit Hasičský spolkový prapor, který nám po celou dobu 110 let trvání stále chyběl a měl by být vysvěcen v kostele sv. Anny v Polance během oslav založení sboru. Předběžná cena byla stanovena na 30 000,- Kč a tuto částku nám slíbil uhradit Obecní úřad, jako odměnu za dosavadní práci, kterou jsme vykonali.

V tomto roce byla provedena plynofikace celé zbrojnice, bylo vyměněno okno v garáži za luxfery, byly zakoupeny ohřívače vody do garáže a kuchyně, na fasádě zbrojnice byly provedeny drobné úpravy. Tyto rekonstrukce opět hradil ze svých prostředků Obecní úřad. Po dlouhých létech začal opět pracovat kolektiv mladých hasičů a již na začátku měl na soutěžích dobré výsledky. V srpnu postihla skoro celé Čechy obrovská povodeň, která napáchala miliardové škody. Ještě tento měsíc, a to 26. srpna, zasahovala naše jednotka při likvidaci následků přívalového deště, který velmi citelně zasáhl část Polanky, hlavně osadu na Janové. Dne 5. září se tato situace znovu přesně na témž místě opakovala. Konec tohoto roku byl ve znamení konečných příprav na oslavy založení, ale i na přípravu hasičského plesu, který jsme chtěli pořádat po 30 létech v nově zrekonstruovaném sále "U Dluhoše". Preventivní prohlídky v rodinných domcích již dobrovolní hasiči neprováděli, neboť se změnily i právní dokumenty, a tak se prevence začala zabývat jen osvětovou činností.

 

PREVENTIVNÍ OCHRANA

Po roce 1950 dostala požární ochrana nový úkol: zajistit preventivní ochranu před vznikem požárů. Již v roce 1924 prováděli členové hasičského sboru v naší obci kontrolu komínů v obytných domech, zaváděly se některé formy preventivní ochrany, jako např. noční pohotovost hasičů ve zbrojnici o žních a noční pochůzky po vsi. Teprve po r. 1950 byla zavedena pravidelná a systematická preventivní ochrana požární ochrany. Bylo zapotřebí odstraňovat příčiny požáru (vadné komíny, odstraňování hořlavých předmětů od komínů apod.). Nejúčinnější formy prevence byly prohlídky v bytových jednotkách a malých provozovnách. V posledním desetiletí se pohybuje počet obytných domků v naší obci okolo čísla 1100 a drobných provozoven místních podnikatelů je asi 60. Tato čísla kladla vysoké nároky na zajišťování a plnění úkolů na úseku preventivní ochrany.

 

ZÁVĚR

Uplynulo 110 let záslužné práce hasičského sboru v naší obci. Jedna generace za druhou přejímala v tomto období hasičskou štafetu a úkoly společné obrany proti požárům a přírodním katastrofám, starala se o nový dorost i o novou požární techniku. Svou dlouholetou, neúnavnou a obětavou prací si získali naši hasiči přízeň a vážnost celé veřejnosti, stali se velmi činnou složkou v naší obci.Stálým náborem nového členstva, hlavně z řad mládeže, jsme vybudovali ještě mohutnější a pevnější organizaci než na jejím začátku. S tímto předsevzetím, s radostí a nadšením v dobrém kolektivu jsme nastoupili do 21. století.

Tento hrubý výčet dějů ze stodesetileté činnosti dobrovolného hasičského sboru v Polance nad Odrou nemůže obsáhnout celé množství vykonané práce všedních i svátečních dnů, které nebyly vždy růžové, jak by se zdálo. I hasiči jsou jenom lidé se svými světlými i stinnými stránkami. Byly dny úmorné práce při cvičení, údržbě techniky, na brigádách, při zásazích, byly naopak i veselejší chvíle o hasičských svátcích, hasičských zábavách, slavnostech, soutěžích a družebních setkáních. Byla to však činnost při řízení naší obce a kulturního i společenského života v ní, které se členové sboru nikdy nevyhýbali. Ani péče o naše nejmenší nebyla našemu sboru nikdy cizí. Jen souhrn tohoto všeho nám může přiblížit stodesetiletou historii obětavé práce pro dobro naší společnosti. Podle výčtu z naší sborové kroniky náš sbor dobrovolných hasičů zasahoval od svého založení do konce roku 2002 celkem 112 x při požáru v obci, 58 x při požáru mimo obec, 28 x prováděl technickou pomoc v obci i mimo obec, 14 x zasahoval při povodni v obci. Náš sbor se také podílel na záchraně tří lidských životů při požáru, a to v Janovicích v roce 1894, další dva byly v Polance v roce 1973 a 1980. Členové sboru také vytáhli dva utonulé v řece Odře. Při stoleté povodni v roce 1997 členové našeho sboru zachránili nebo evakuovali na člunech více jak 25 občanů Polanky, ale i více jak 100 občanů v různých částech města Ostravy. Toto jsou údaje zpracovány dle podkladů z kroniky SDH v Polance nad Odrou.

Mimo tuto zásahovou činnost prováděli členové našeho sboru i spoustu dalších činností pro naše občany, jako např. čištění studní, kácení stromů, čištění komunikací, protlaky kanalizace, čerpání sklepů a podobně. My, polanečtí hasiči zůstaneme věrni poctivé a ušlechtilé práci v hasičském sboru sloužící k ochraně našeho společného majetku a ochraně všech hodnot naší krásné vlasti s heslem: "Vlasti ke cti, bližnímu ku pomoci". Uzavírám popis 110 leté historie našeho sboru. Ten, kdo dočetl až do konce, se snad zeptá: "….a to nebyly mezi členy sboru neshody, hádky, osobní pře a nesrovnalosti ?" Samozřejmě i ty byly, a to ještě nedávno. Ale já byl při psaní tohoto Almanachu odkázán na vzpomínky pamětníků. A jak všichni víte - vzpomínat se nedá ve zlém !!

velitel Stanislav Výtisk
květen 2003

 
Úterý, 23. Červenec 2024

Design by: LernVid.com